Ellen van Reesch

Commissielid

Denk mondiaal, handel lokaal

"Denk mondiaal, handel lokaal". We staan wereldwijd voor grote opgaven rond sociale rechtvaardigheid en behoud van ecosystemen. Ik ben een warm pleitbezorger van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en ben daar ook in mijn werk mee bezig. Op het gemeenteniveau en in de wijken en buurten komen veel opgaven samen. Daarom denk ik graag mee over lokale vraagstukken vanuit een brede en lange-termijn visie.

Er zijn vragen die ons, inwoners van Bronckhorst, heel direct raken. Bijvoorbeeld welke keuzes we maken met betrekking tot onze leefomgeving, en hoe we met respect voor die omgeving en elkaar kunnen werken, wonen en ontspannen. Hoe stimuleren we dié activiteiten en vormen van ondernemerschap die de kwaliteit van het prachtige kleinschalige landschap als uitgangspunt nemen. Hoe brengen we lokale productie en consumptie beter bij elkaar. En hoe dragen we zorg voor groepen die extra aandacht nodig hebben: jongeren, ouderen, statushouders..

Er zijn ook uitdagingen waar wij in ons dagelijks leven (nog) niet veel van merken, maar waar we wel een verantwoordelijkheid dragen, naar mensen elders in de wereld en naar toekomstige generaties. Klimaatverandering, ontbossing, het snelle verlies van soortenrijkdom in de natuur bedreigen de toekomstige voedselvoorziening en beroven nu al miljoenen mensen van hun bestaanszekerheid. Daarom moeten we ambitieus inzetten op de overgang naar schone energie, naar duurzame landbouw, het verminderen van (voedsel)verspilling, het hergebruik van grondstoffen. Ook in Bronckhorst!

Zie ook mijn persoonlijke boodschap: https://bronckhorstgl.stackstorage.com/s/no9ZoDd358rEjJd

of https://youtu.be/9fh1A7Tuy_A