Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2020-2030

In zijn Algemene Beschouwing bij de perspectiefnota 2020-2030 begint Herman van Rooijen met te zeggen dat er weinig vrije ruimte in de begroting is, om vervolgens eerst een aantal belangrijke thema's te bespreken.

Het eerste thema is het Sociaal domein. Duidelijk is dat er meer geld moet komen om de zorg te leveren die noodzakelijk is. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat voor GroenLinks de zorg leidend is.

Vervolgens gaat Herman in op de dienende overheid en het betrekken van inwoners bij allerlei ontwikkelingen.

Sprekend over de energietransitie wijst Herman op de noodzaak van de inzet van vele middelen om een energieneutraal Bronckhorst te bereiken in 2030. Maar ook wijst hij op de noodzaak dat de overheid ondersteuning biedt aan de inwoners, zodat iedereen mee kan doen.

Het volgende thema is biodiversiteit en landbouw. Herman geeft zijn zorgen weer over de afname van biodiversiteit en vraagt iedereen om bij te dragen in het stoppen van de neergang, dat hoeft niet zo complex te zijn. En hij is blij met de stappen die het college zich nu voorneemt.
Complexer is de transitie in de landbouw; Herman verwijst hierbij met genoegen naar het kersverse Gelderse coalitieakkoord.

Tot slot roept Herman op om, ondanks de financiële tegenvallers, met volle kracht de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken.

Zie de bijlage voor de integrale tekst van Herman's rede.