Afgelopen maanden zijn we druk geweest met een behoorlijk enerverende behandeling van het nieuwste voorstel van het college om Bronckhorst te helpen energieneutraal te worden. Voor GroenLinks natuurlijk een heel belangrijk thema! 

Na eerste lezing van het voorstel waren we het in de fractie snel eens: er zijn allerlei mitsen en maren te bedenken, maar in grote lijnen staan de goede acties in dit beleidsvoorstel. En omdat GroenLinks het zeer belangrijk vindt dat er voortgang wordt gemaakt, besluiten we  in te stemmen. Dat betekent dat er wat ons betreft mag worden gestart met de dorpsenergieplannen, dat het college start met de onderzoeken voor mogelijke windmolens in zoekgebied Eldrik, en dat ook wordt onderzocht hoe de opbrengsten van grootschalige energieopwekking ten goede kunnen komen bij de bewoners. En niet bij de grote investeerders. Wel maken we de kanttekening dat grootschalige mestvergisting wat ons betreft niet gewenst is, omdat dat slechts dient voor het in stand houden van een veel te grote veestapel. Het brengt ook veel overlast met zich mee en levert geen of nauwelijks netto energie-opbrengst. Wij vinden dat er een andere oplossing moet komen voor het mestprobleem, namelijk een andere landbouw! 

Wat ons betreft dus duidelijk. Maar de behandeling in de politieke avonden en de raadsvergadering bracht allerlei consternatie. Ten eerste van het grote aantal insprekers tegen windmolens. En natuurlijk ging GBB hier soepel in mee, zij betoogden dat er toch echt allerlei andere nog niet onderzochte alternatieven zijn, die ze eerst in beeld willen hebben. Maar dit standpunt was te verwachten. Lastig werd het pas toen ook de VVD aankondigde niet akkoord te gaan, met name door het ontbreken van de financiële paragraaf. En helemaal moeilijk werd het toen ook D66 betoogde dat het plan een onvoldoende kreeg, hoewel ze in principe wel voorstander zijn van het beleid.  

Dus geen meerderheid. En dat leidde afgelopen week tot allerlei koortsachtig overleg tussen de coalitiepartijen plus VVD en D66. Met als twijfelachtig eindresultaat dat het college terug moet naar de tekentafel, met een waslijst aan gewenste verbeteringen. Overigens zonder dat het voorstel wezenlijk wordt aangepast! Vooral vertraging dus. Als fractie vinden wij deze politieke spelletjes zeer ongewenst. Beter was geweest in te stemmen onder voorwaarde dat een aantal punten nog nader uitgewerkt zouden worden en ter goedkeuring zouden worden voorgelegd aan de raad.