Motie: Stimulering natuurinclusieve landbouw

Vanavond praten we in de gemeenteraad over de toekomst van Bronckhorst. In de Perspectiefnota wordt vastgelegd waar we de komende jaren (2021-2024) de prioriteiten leggen als het gaat om de financiële middelen. De motie die wij vanavond indienen draagt bij aan de groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waar wij voor staan.

 

Motie: Stimulering Natuurinclusieve Landbouw

  • Op Europees, landelijk, provinciaal en regionaal niveau initiatieven en maatregelen worden genomen om de landbouw en voedselproductie te verduurzamen;
  • de Achterhoek vanwege onder meer haar kleinschalige landschap, de relatief beperkte omvang van landbouwbedrijven en de droogteproblematiek op alle niveaus wordt gezien als pilotregio voor natuurinclusieve en kringlooplandbouw;
  • in 2019 een gezamenlijk actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland is opgesteld door de meest toonaangevende landbouw- , natuur- en landschapsorganisaties in Gelderland;
  • dit actieplan inmiddels is omarmd door de provincie Gelderland en thans in uitvoering wordt gebracht in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst;
  • element hierin is de gebiedsgerichte aanpak met daarin uitvoeringsprojecten, waarvoor provinciale ondersteuning en middelen beschikbaar zijn;
  • in de uitvoering ook aansluiting wordt gezocht bij gemeenten, waterschappen en andere partners;
  • deze projecten zich middels informatie en ondersteuning richten op landbouwbedrijven die stappen willen zetten op het gebied van natuurinclusieve landbouw waardoor voorbeelden ontstaan en een beweging in gang wordt gezet;
  • deze aanpak goed aansluit bij de afspraken inzake leefomgeving en landbouw zoals vastgelegd in het Coalitieprogramma 2018-2022 Gewoon Doen;
  • deze aanpak een logisch vervolg is op de uitgevoerde Verkenning van de Landbouw in Bronckhorst en voorts ook goed aansluit bij lopende regionale projecten;
  • deze aanpak ook heel dienstbaar is aan de ambities en beleidsvoornemens passend bij de strategische opgaven van de Omgevingswet, zoals genoemd in de perspectiefnota in hoofdstuk 3.

Draagt het college op

Overleg te plegen met de provincie Gelderland en Natuur & Milieu Gelderland - als coördinator van het actieplan Natuur Inclusieve Landbouw - met als doel deel te nemen aan een of meer deelprojecten in de gebiedsgerichte aanpak voor natuurinclusieve landbouw, met gebruikmaking van de in dat kader beschikbare ondersteuning en middelen

 

Lees meer over het actieplan natuurinclusieve landbouw Gelderland op de website van Natuur- en Milieufederatie Gelderland.