Besluit verlenging beleidskader sociaal domein 2019-2022

GroenLinks heeft grote zorgen over het vastlopen van de zorg in de regio, een 'zorginfact' is te vrezen.

Samen met D66 had GroenLinks daarom een motie ingediend om het college opdracht te geven zich samen met de andere gemeenten in de Achterhoek hard te maken voor het functioneren van de regionale zorgketen als geheel.

Ulrike hield een vurige betoog om wethouder en raad te overtuigen van de noodzaak. Hierbij benoemde zij ook duidelijk het feit dat aan de regionale overlegtafel voor de zorg alleen maar ondernemers zitten en de gemeente daarbij de enige is die spreken kan vanuit de publieke zaak . Dit leidde er helaas niet toe dat de motie werd aangenomen. We blijven evenwel de komende tijd hier druk op zetten. 

Verder betoogde Ulrike dat het aspect gezondheid integraal geborgd dient te worden in zowel het sociaal als in het fysiek domein: hier kwam het college wel met de toezegging deze integraliteit te zullen toepassen en borgen.

Motie vreemd aan de agenda: een brug te weinig

Enkele partijen voelden zich door het rumoer op social media rond de afsluiting van de Dorpsstraat in Laag-Keppel geroepen de klagers gunstig te stemmen door middels een motie aanpassing van de lopende pilot te eisen. En verder riepen ze op tot een lobby voor een nieuw tracé met nieuwe brug.

GroenLinks is het daar niet mee eens en dat werd door Christina duidelijk onder woorden gebracht:
De pilot is afgesproken in breed overleg en het is verstandig de uitkomsten hiervan af te wachten. Verder vindt GroenLinks het onwenselijk een nieuwe weg met brug aan te leggen ten koste van een waardevol landschap -natuur en landbouw-  dat ook nog eens een belangrijke functie heeft in de klimaatadaptatie.

Christina in het verweer tegen een nieuwe brug Afspelen op YouTube

De volledige raadsvergadering met bijlagen kun je hier terugkijken